STATUT

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

„BLIŻEJ NAS”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Bliżej Nas” zwane dalej „Stowarzyszenie” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 885 z późniejszymi zmianami ) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr96 poz.873 ) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną powołane jest na czas nieokreślony.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski i zagranica.
 3. Siedziba Stowarzyszenia jest miasto Tychy.

§ 3

 1. Stowarzyszenie używa godła i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami.

 1. Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i ich realizacja

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest :

1. Wspieranie działalności placówek działających na rzecz osób

niepełnosprawnych, w szczególności Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji

Dzieci z Zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego w Tychach,

zwanego dalej Ośrodkiem.

2 Działalność charytatywna i opiekuńcza na rzecz dzieci

niepełnosprawnych,

 1. Propagowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Dofinansowanie bieżących potrzeb placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych , w szczególności Ośrodka np.: zakup sprzętu rehabilitacyjnego , aparatury medycznej , pomocy terapeutycznej i dydaktycznych oraz innych rzeczy potrzebnych do funkcjonowania placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych , w szczególności Ośrodka,
 2. Finansowanie uczestnictwa członków Stowarzyszenia w szkoleniach , kursach, wykładach i innych formach doskonalenia zawodowego w celu zwiększenia efektywności działań terapeutycznych, tzn. finansowanie kosztów szkolenia, przejazdów ( udokumentowanych biletami ), noclegów i wyżywienia ( udokumentowanych rachunkami ),
 3. Współpraca i wymiana doświadczeń ze specjalistami z tej samej dziedziny w kraju i zagranicą,
 4. Organizowanie :
 1. różnych imprez np. zabaw , wycieczek , ognisk , kuligów , zawodów sportowych , imprez integracyjnych , itp.,
 2. turnusów rehabilitacyjnych,
 3. innych form wypoczynku,
 4. indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych np. rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej, psychologicznej, zajęciowej oraz innych.
 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej w formie : wykładów, szkoleń, biblioteki, działalności wydawniczej.
 2. Udzielanie wsparcia dzieciom niepełnosprawnym m. in . poprzez udostępnienie sprzętu rehabilitacyjnego i fachowe doradztwo.
 3. Występowanie w interesie dzieci niepełnosprawnych do władz i organów administracji państwowej i lokalnej oraz instytucji społecznych.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej, propagandowej i reprezentacyjnej na rzecz Stowarzyszenia.
 5. Do realizacji celów Stowarzyszenia służy majątek Stowarzyszenia, który powstaje ze składek członkowskich, darowizn od osób fizycznych i prawnych, dotacji państwowych, własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz dochodów z ofiarności publicznej .

§ 5 a

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie:

1.Ochrona i promocja zdrowia.

2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.

3.Doskonalenie zawodowe członków Stowarzyszenia, w celu zwiększenia

efektywności działań terapeutycznych.

4.Rekreacja oraz wypoczynek osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

5.Działalność charytatywna.

6.Promocja i organizacja wolontariatu

7.Pozyskiwanie środków na cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować ze wszystkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie , ich prawa i obowiązki .

§ 7

Stowarzyszenie składa się z członków:

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych .

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna , która

nie jest ograniczona w zdolnościach do czynności prawnych i jest

zaangażowana w pracę dla dobra dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi,

a w szczególności pracownicy Ośrodka i rodzice dzieci niepełnosprawnych,

aktualnie uczęszczających do Ośrodka.

2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca

pomoc materialna na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa

wyłącznie przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba nie będąca członkiem

zwyczajnym lub wspierającym za wniesienie szczególnych zasług w rozwój

Stowarzyszenia.

4. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się z chwilą podpisania deklaracji

członkowskiej, opłacenia składek i przyjęcia w poczet członków przez

Zarząd .

5. Członkostwo ustaje na skutek pisemnej rezygnacji członka .

6. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w

innych organizacjach i stowarzyszeniach.

§ 9

1. Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwała

Zarządu po spełnieniu warunków § 8.

2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.

§ 10

1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo :

a) uczestniczyć w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia,

b) zgłaszać opinie i wnioski dotyczące pracy władz Stowarzyszenia,

c) wybierać i odwoływać wszystkie władze Stowarzyszenia oraz być

wybieranym do tych władz lub odwoływanym z tych władz,

d) występować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia,

e) brać udział w głosowaniu w sposób czynny i bierny.

2. Członek zwyczajny i wspierający jest zobowiązany :

a) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

b) brać aktywny udział w życiu Stowarzyszenia,

c) opłacać regularnie składki.

3.Członek wspierający posiada głos doradczy.

§ 11

1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie:

a) śmierci członka,

b) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,

c) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,

d) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

2. Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje na pisemny wniosek zgłoszony

Zarządowi.

3.Członek na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia może być wykluczony ze

Stowarzyszenia jeżeli:

a) działa na szkodę Stowarzyszenia,

b) nie przestrzega postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz

Stowarzyszenia,

c) nie płaci składek członkowskich co najmniej 3 miesiące,

d) utracił osobowość prawną a jest członkiem wspierającym.

4. Członek ma prawo odwołania się od uchwały Zarządu do Walnego Zebrania

Członków w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały .

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia .

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są :

1. Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd Stowarzyszenia tworzone przez członków zwyczajnych.

3. Komisja Rewizyjna .

§ 13

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

1.Podejmowanie uchwał co do kierunku działania Stowarzyszenia.

2.Wprowadzanie zmian w statucie Stowarzyszenia.

3.Zatwierdzanie planów działania na dalszy okres , w tym wydatków i

przeznaczenia funduszy Stowarzyszenia.

4.Wybór i odwołanie Przewodniczącego i członków Zarządu ,

5.Wybór i odwołanie Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej ,

6.Ustalenie wysokości składek członkowskich .

7.Zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za

poprzedni rok i sprawozdania z wydatków oraz udzielenie Zarządowi

absolutorium.

8.Podejmowanie uchwał co do zbycia lub nabycia nieruchomości.

9.Rozwiązanie Stowarzyszenia i przeznaczenie majątku zlikwidowanego

Stowarzyszenia .

§ 14

1. Walne Zebranie Członków zbiera się w sesjach zwyczajnych i

nadzwyczajnych.

2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym przez

podniesienie ręki, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego

członków zwykłą większością głosów.

3.Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

§ 15

Sesja zwyczajna odbywa się nie rzadziej niż raz w roku tj. w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku poprzedniego.

§ 16

Na sesjach po zakończeniu roku rozpatrywane jest sprawozdanie z działalności Zarządu oraz zestawienie dochodów i wydatków , wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu oraz ewentualny wybór Zarządu w przypadku nie udzielenia absolutorium .

§ 17

1.Bieżącą działalnością stowarzyszenia kieruje Zarząd powołany przez Walne Zebranie członków i składający się z 3 do 5 osób:

a)przewodniczący,

b)zastępca przewodniczącego (od 0 do 2 osób),

c)sekretarz,

d)skarbnik.

2.Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

Jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

3.Zarząd Stowarzyszenia jest prawomocny do podejmowania uchwał w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków zwykłą większością głosów.

4.W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego Zarządu Walne Zebranie uzupełnia jego skład w drodze wyborów.

5.Do zadań zarządu należy:

1) Inicjowanie konkretnych działań zmierzających do realizacji celów stowarzyszenia, Inicjowanie konkretnych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

 1. Kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

3) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

4) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

5) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

6) Powoływanie grup roboczych do realizacji konkretnych zadań wynikających ze statutowych celów Stowarzyszenia.

 1. Zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

 2. Podejmowanie decyzji o wejściu Stowarzyszenia w porozumienia z innymi organizacjami.

 3. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

10) Przyjmowanie nowych członków w poczet Stowarzyszenia.

6. Do kompetencji Zarządu należą również wszelkie inne sprawy, nie

zastrzeżone statutem.

7.Zarząd co roku sporządza sprawozdanie z działalności oraz oddzielne

zestawienie dochodów i wydatków, przedkładając je do zatwierdzenia

Walnemu Zebraniu Członków.

8.Umowy , zobowiązania , pełnomocnictwa i inne dokumenty majątkowe

podpisują dwaj członkowie Zarządu, w tym przewodniczący lub zastępca

przewodniczącego oraz skarbnik lub sekretarz .

9. Zarząd wybierany jest na rok .

10. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

1. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem

kadencji jeśli nie wywiązują się ze swych obowiązków .

2. Wniosek o odwołanie przewodniczącego jak również całego Zarządu może

złożyć Komisja Rewizyjna , która w tym celu zwołuje Walne Zebranie

Członków.

3. Kadencja Zarządu upływa z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie rocznego

sprawozdania z działalności Zarządu kończącego roczną kadencję .

§ 19

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z czterech osób w tym :

a) Przewodniczący,

b) Zastępca przewodniczącego,

c) Dwóch członków.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej :

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

3. Komisja Rewizyjna jest prawomocna do podejmowania uchwał w głosowaniu

jawnym przez podniesienie ręki w obecności co najmniej połowy ogólnej

liczby jej członków zwykłą większością głosów.

4. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę prac Zarządu w zakresie

finansowo – gospodarczym , bada zasadność wydatków oraz wykonania

uchwał Walnego Zebrania Członków.

5. Występuje z wnioskiem o udzielenie lub też nie udzielenie Zarządowi

absolutorium .

6. Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zebranie

na okres 1 roku.

7. W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego Komisji , nowe wybory nie

muszą być przeprowadzane . Komisja może jednak zwołać Nadzwyczajne

Walne Zebranie w celu uzupełnienia stanu osobowego Komisji .

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu

Stowarzyszenia z głosem doradczym .

9. W zakresie upływu kadencji Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio

& 19 pkt 6

ROZDZIAŁ V

Dochody Stowarzyszenia .

§ 20

1.Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na prowadzenie działalności

statutowej z :

a) składek członkowskich,

b) darowizn od osób fizycznych i prawnych, zapisów i spadków,

c) dotacji państwowych,

d) dochodów z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez

Stowarzyszenie,,

e) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

f) dochodów z ofiarności publicznej.

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być

na konto Stowarzyszenia i na nim przechowywane . Skarbnik może posiadać

pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

3. Co do majątku Stowarzyszenia zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli, zwani dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku

do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 1. wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach

innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie

bezpośrednio wynika ze statutowego celu statutowego stowarzyszenia;

 1. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia , członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach towarów innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

§ 21

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie przewodniczący i skarbnik lub sekretarz, zastępca przewodniczącego i skarbnik lub sekretarz .

ROZDZIAŁ VI

Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia.

§ 22

1.Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:

a) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,

b) wydanie postanowienia przez sąd rejonowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2.Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może

być podjęta w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków

zwyczajnych zwykłą większością głosów.

3.Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w

uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały o

przeznaczeniu majątku na cele społeczne orzeka Sąd.

4.Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu lub osoba wyznaczona

przez Sąd.

5.Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie

likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 23

Składki członkowskie wpłacane na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

§ 24

Zarząd Stowarzyszenia, zawiadamia Krajowy Rejestr Sądowy i organy nadzoru o wszelkich zmianach w statucie , składzie osobowym władz Stowarzyszenia , adresie Stowarzyszenia , w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 25

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu rejestrowego.

.